Lékařské potvrzení zdravotního stavu hráče

Informace ke zdravotním prohlídkám hráčů

Stávající Soutěžní řád FAČR klubům FAČR ukládá:

  1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
  2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
  3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.

Zdravotní způsobilost hráče - informace hlavním trenérům

1) Každý hlavní trenér je povinen mít platné informace o zdravotním stavu hráčů v kategorii, kterou vede, a to včetně hráčů nově příchozích.

2) Každý hlavní trenér je povinen mít na daný soutěžní ročník vybráno potvrzení o zdravotní způsobilosti hráče potvrzené lékařem nebo alespoň prohlášení o zdravotní způsobilosti podepsané jeho zákonným zástupcem.

3) Podepsané potvrzení o zdravotní způsobilosti vkládá, zákonný zástupce/hráč, naskenované do své členské sekce v rámci klubového systému EOS.

Zdravotní způsobilost hráče - informace zákonným zástupce hráče

1) Zdravotní způsobilost hráče do 18 let zajišťuje a potvrzuje jeho zákonný zástupce buď 1) podpisem pod čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti hráče, nebo 2) lékařským potvrzením zdravotního stavu hráče spolupodepsaným zákonným zástupcem. U hráče staršího 18 let podpis hráče nahrazuje podpis zákonného zástupce.

2) V případě, že zákonný zástupce hráče lékařské vyšetření odmítne, je zákonný zástupce povinen podepsat prohlášení o odmítnutí vyšetření, které je součástí tohoto dokumentu.

Zdravotní způsobilost hráče - společná ustanovení

Hráč, který zdravotní potvrzení ani prohlášení rodiče nemá, nesmí nastoupit do tréninkové jednotky nebo k jakémukoliv utkání. Veškerá zodpovědnost při porušení tohoto ustanovení jde za hlavním trenérem dané kategorie.


Formulář k lékařskému potvrzení